วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561


ผู้แทนนักเรียน (สภานักเรียน ชมรมอย.น้อย นักเรียนอนุบาล)โดยการนำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิรกาญจน์ จำนวน ๒๕ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองนักบุญอันนา (แม่ของพระนางมารีย์ และยายของพระเยซูเจ้า) การหล่อหลอมนักเรียนมีความรักความกตัญญูต่อผู้อาวุโส  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สอง โดยใช้งบประมาณจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนคือการร่วมกันคัดแยกขยะและจำหน่ายขยะรีไซเคิ้ลผู้แทนนักเรียน (สภานักเรียน ชมรมอย.น้อย นักเรียนอนุบาล)โดยการนำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิ...